familjerattsadvokater.se

Entreprenadjuridik utbildning

Hem > Entreprenadjuridik utbildning

Entreprenadjuridik utbildning

En entreprenadjuridik-utbildning ger dig kunskap i de komplexa juridiska och kommersiella aspekterna av entreprenader inom olika branscher. Om du är intresserad av att förvärva kunskap inom detta område eller förbättra dina befintliga färdigheter, så har du kommit rätt. Här nedan hittar du företag och utbildningsanordnare som erbjuder entreprenadjuridik-utbildningar.

Gå en kurs i entreprenadjuridik

Dessa kurser i entreprenadjuridik är utformade för att passa olika yrkesgrupper och nivåer av erfarenhet, så oavsett om du är nybörjare eller har tidigare erfarenhet inom området, kan du hitta en kurs som passar dina behov.

Insu

Insus erbjuder en entreprenadjuridik-utbildning som är av stor betydelse för alla som är involverade i entreprenadavtal. Genom att delta i denna kurs får du de grundläggande kunskaperna som behövs för att förstå och hantera entreprenadjuridiska frågor inom bygg- och installationsbranschen. Kursen fokuserar på att ge dig insikter om avtalsrätt, olika entreprenadformer, ersättningsformer och relevanta bestämmelser.

Omfattning: 1 dag
Pris: Cirka 6 700 kr
Målgrupp: Installatörer, projektledare m.fl.
Var: Stockholm, Göteborg, Malmö

ADDA

ADDA erbjuder en kurs i entreprenadupphandling som är av stor nytta för dig som arbetar med eller planerar att arbeta med entreprenadupphandlingar. Kursen syftar till att ge dig kunskaper, tips och effektiva metoder för att genomföra entreprenadupphandlingar på ett framgångsrikt sätt, som gynnar både beställare och leverantörer.

Omfattning: 1 dag
Pris: Cirka 7 295 kr
Målgrupp: För dig som arbetar eller kommer att arbeta med entreprenadupphandlingar
Var: Distans

Rexel

I Rexels omfattande kurs inom entreprenadjuridik får du en djupgående förståelse för de viktiga aspekterna av entreprenadavtal. Genom praktiska exempel och en grundlig genomgång av standardavtalen inom området kommer du att kunna hantera komplexa frågor som omfattningen av förfrågningsunderlaget, ansvar och garantier, ersättningsformer och mycket mer.

Omfattning: 1 dag
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Verksamma inom entreprenader på beställar- eller entreprenörssidan

Var: Digital liveutbildning

Novo 

Novo erbjuder en mycket uppskattad grundkurs inom Entreprenadjuridik, perfekt för alla som är involverade i entreprenader inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn. Denna kurs är en värdefull resurs för att öka din förståelse för reglerna som styr anbud, avtal och entreprenader. Med fokus på att undvika tidsslukande och kostsamma tvister, kommer du att lära dig om dina rättigheter och skyldigheter från start till målbesiktning.

Omfattning: 2 dagar
Pris: Cirka 11 900 kr
Målgrupp: Projektörer, arkitekter, bygg- och projektledare m.fl.

Var: Karlstad, Växjö, Sundsvall

Vad är entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik är en gren inom juridiken som fokuserar på rättsliga frågor och regler som rör entreprenader. En entreprenad innebär i detta sammanhang ett avtal mellan två parter där en part (oftast entreprenören) åtar sig att utföra arbete eller leverera en tjänst och den andra parten (vanligtvis beställaren) åtar sig att betala för detta arbete eller tjänst. Entreprenader kan vara inom olika områden, inklusive bygg, anläggning, installation och fastighetsförvaltning.

Det här får du lära dig

Under en kurs i entreprenadrätt kan deltagarna förvänta sig lära sig en mängd viktiga ämnen och koncept som är relevanta för att förstå och hantera entreprenader inom olika branscher. Här är några av de vanliga ämnena och färdigheterna som vanligtvis täcks under en sådan kurs:

  • Avtalsrätt: Deltagarna kommer att lära sig grunderna i avtalsrätt, inklusive hur avtal bildas, vilka kriterier som gör avtal bindande, och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med ett avtal.
  • Entreprenadformer: Kursen kommer att utforska olika typer av entreprenader, såsom utförandeentreprenader, totalentreprenader och underentreprenader. Deltagarna kommer att förstå de olika ansvars- och riskfördelningarna i varje fall.
  • Standardavtal: Deltagarna kommer att bekanta sig med standardavtal som används inom entreprenadrätt, som AB 04, ABT 06 och ABK 09 i Sverige, och förstå hur de påverkar entreprenader.
  • Prissättning och ekonomi: Kursen kommer att täcka aspekter av prissättning, hur entreprenader budgeteras och hanteras ekonomiskt, inklusive ersättningsformer och betalningsskyldighet.
  • Ansvar och garantier: Deltagarna kommer att lära sig om entreprenörens och beställarens ansvar under olika faser, liksom garantitider och eventuella anspråk på garantier.
  • Ändrings- och tilläggsarbeten: Kursen kommer att behandla hantering av ändrings- och tilläggsarbeten och de formella krav som måste uppfyllas.
  • Tidsramar och tider: Deltagarna kommer att förstå begrepp som ansvarstid, garantitid och påföljder vid försening.
  • Tvistelösning: Kursen kommer att täcka olika metoder för tvistlösning, inklusive förhandlingar, medling och skiljeförfaranden.